Vastgoednieuws

 • Sinds juni 2018 gelden er vernieuwde goedkopere regels verkooprechten.

  Er zijn 8 voorwaarden om van het gunstige 7% tarief te genieten ipv 10% tarief bij aankoop van een eengezinswoning.

  1. De koper mag geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond
  2. De koper moet zijn domicilie plaatsen op de nieuwe woning binnen de 2 jaar na aankoop
  3. De koper dient een clausule in de akte op te nemen dat hij kan genieten van de 7% regeling
  4. Het dient om een zuivere aankoop te gaan
  5. De koper dient het geheel aan te kopen van de gezinswoning
  6. De koper dient een natuurlijk persoon te zijn, geen rechtspersoon
  7. Het tarief van 7% geldt enkel voor woningen, niet voor bouwgrond
  8. De woning moet in het Vlaams  Gewest liggen

  Lees meer

 • Een e-mail volstaat als rechtsgeldig bewijs bij een aankoop van een woning. Dat werd afgelopen vrijdag beslist op de ministerraad en werd ons bevestigd door een adviseur op het kabinet van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Het BIV is tevreden dat het Economisch Wetboek hieromtrent wordt aangepast.

  Vorig jaar rond deze tijd oordeelde het Antwerpse Hof van Beroep dat de bewijskracht van een e-mail tussen koper en verkoper aangaande een akkoord over de aankoop van een woning tegen een bepaalde prijs juridisch waardeloos was. De uitspraak oogstte verontwaardiging in de pers. Enkele jaren voordien had het Gentse Hof van Beroep namelijk geoordeeld dat een akkoord per sms wel volstond als begin van schriftelijk juridisch bewijs. De rechter greep voor z’n uitspraak terug op de wet op elektronische handel uit 2003.

  De uitspraak zorgde meteen voor vertwijfeling bij zowel vastgoedmakelaars als bij kopers en verkopers, gezien ze impliceerde dat noch de koper, noch de verkoper met een e-mail kon bewijzen dat een verkoop gerealiseerd werd. Het digitaal beklinken van een vastgoedtransactie is natuurlijk een heel courante praktijk in vastgoedkantoren, vanwege de snelheid en efficiëntie. Minister De Croo beloofde in navolging van de uitspraak om het 'achterpoortje' in de wet te sluiten door het Economisch Wetboek aan te passen. Het BIV toont zich hier tevreden over.

  Stefaan Leliaert, BIV-voorzitter: “We zijn blij en enigszins opgelucht dat deze aanpassing er komt. Het arrest van het Antwerpse Hof van Beroep zaaide vertwijfeling en creëerde rechtsonzekerheid. Plots werd een courante praktijk uit de vastgoedwereld op de helling gezet. De aanpassing schept duidelijkheid. Het achterpoortje in de wet is nu gesloten en daar zal iedereen wel bij varen".

  Bron : BIV

  Lees meer

 • Bij een huur is er een wettelijke verplichte plaatsbeschrijving bij intrede en uittrede nodig.
  Door middel van een vergelijking van beide staten van bevinding, kan er bij het einde van de huur op een eenvoudige manier worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van eventuele huurschade.

  De plaatsbeschrijving moet gebeuren op tegensprekelijke wijze, en dit voor het pand in gebruik wordt genomen, de kosten worden gedeeld door de huurder en verhuurder.
  De plaatsbeschrijving bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de woning en foto’s.

  Bij woninghuur is het verplicht om de plaatsbeschrijving aan te hechten bij het huurcontract en ter registratie aan te bieden. De registratie is kosteloos in dit geval.
  Bij gemene huur en handelshuur is de registratie van de plaatsbeschrijving niet verplicht.

  Er is echter een lacune in de regelgeving, de wetgever heeft nagelaten om in een uitdrukkelijke sanctie te voorzien bij niet registratie van de plaatsbeschrijving.
  Maar los van het feit dat de registratie al dan niet werd uitgevoerd, is de plaatsbeschrijving een bindend document voor beide partijen. Hierdoor kan met niet ontsnappen aan een eventuele vordering tot vergoeding van huurschade.


  Bron: Vastgoedflitsen

   

   


  Lees meer

 • Op 22 december 2017 boog de Vlaamse regering zich tijdens de laatste ministerraad over de nakende hervorming van de registratierechten. Er zou 1 globaal tarief komen voor gezinswoningen namelijk 7%.
  Wie een bescheiden woning koopt of zijn nieuwe woning energetisch renoveert, zou een korting krijgen.
  Het voorstel moet nog langs de adviesraden passeren in gestemd worden in het Vlaamse Parlement.

  De bescheiden woning, die niet duurder mag zijn dan 200.000 euro, zou een korting van 5.600 euro opleveren. (Er komt een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000).
  Wie binnen de 5 jaar na aankoop zijn woning ingrijpend energetisch renoveert, zou slechts 6% registratierechten betalen en krijgt daar bovenop een vrijstelling van 4800 euro als het om een bescheiden woning gaat. (vrijstelling op de eerste 80.000 euro)
  Met ingrijpende renovatie wordt bedoeld verwarming, luchtcirculatie etc. volledig vervangen en minstens 75% van de buitenschil wordt geïsoleerd.

  Het KI werd sinds 1975 niet meer aangepast en strookt niet meer met de realiteit. Het huidige systeem bepaalt aan de hand van het KI of men voor een gezinswoning klein of groot beschrijf moet betalen.
  Bij deze wil men afstappen van het huidige systeem en tot een eerlijker systeem komen waarbij een bredere groep mensen een eigendom kan aanschaffen.

  Het zou enkel voor gezinswoningen van toepassing zijn, niet voor opbrengsteigendommen of voor vakantiewoningen. Voor deze woningen verandert er  niets en blijft het tarief van 10 % registratie.


  Bron : BIV

  Lees meer

 • Het komt vaker voor dat wie een woning koopt aan 5% verkooprecht (cfr. vroegere registratierecht), toch het dubbele zal moeten betalen eens de akte wordt verleden. De controles op het Kadastraal Inkomen zijn beduidend aan het toenemen en hiermee moet in de toekomst zeker rekening gehouden worden.

  Hoe komt dit?
  Meer en meer wordt het KI gecontroleerd doordat notarissen sinds een paar maanden verplicht bij het verlijden van de akte, de vraagprijs of overeengekomen prijs moeten vermelden. Tot voor kort was dit niet verplicht. Als men bij de administratie opmerkt dat er woning werd verkocht voor een relatief hoge prijs in verhouding met een laag KI, dan gaat er daar een alarmbelletje rinkelen.De verkopers krijgen dan een inlichtingenformulier toegestuurd waarin ze moeten vermelden welke verbeteringen aan de woning zijn aangebracht.

  De koper kan deze ongename verrassing vermijden door een compromis af te sluiten met een opschortende voorwaarde dat het KI niet hoger is dan 745€. Zo kan hij alsnog van de koop afzien indien het KI wordt geactualiseerd.

  Bron:Vastgoedflitsen
   

  Lees meer

 • De huidige generatie Millennials (geboren in de 80's en 90's) lijken de zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. Op de vastgoedmarkt wordt deze trend met bijzondere aandacht gevolgd, want deze zal er in de toekomst heel anders uitzien.

  Een eerste "kenmerk" van de jeugd van tegenwoordig is dat ze veel mobieler is. De tijd dat deze in de buurt van eigen stad of dorp bleef wonen is voorbij. Zelfs het geboorteland is te klein geworden en de hele wereld wordt als een dorp beschouwd.

  Nog een belangrijk kenmerk is de toenemende voorkeur om allerlei spullen te delen. Jongeren hebben vaak niet genoeg geld om een huis of auto te kopen maar vinden dit ook helemaal niet erg. De voorkeur gaat namelijk uit naar het delen van allerlei duurzame kapitaalgoederen. Alles wat te duur is, wordt niet gekocht maar gehuurd.  Aan statussymbolen wordt weinig of geen waarde gehecht en een stabiel leven zoals de ouders dat hebben geleefd, wordt als oersaai ervaren.

  De toekomst wordt door velen als onzeker ervaren en dus wordt volop in het nu geleefd. De woningmarkt moet hierop voorbereid zijn.

  Bron: Vastgoedflitsen

  Lees meer

 • Kleinkinderen dreigen niet langer met een fiscale kater achter te blijven wanneer ze erven van hun grootouders. De Vlaamse regering haalt de drempels voor de erfenissprong weg uit het belastingwetboek.

  We leven langer, dus we erven later.  Het is geen uitzondering meer dat de kinderen al ruim de 60 voorbij zijn op het moment dat hun ouders sterven en het ouderlijke huis en hun roerende patrimonium moeten verdeeld worden.

  Vaak stellen deze mensen dan ook vast dat ze dat geld niet meer nodig hebben, terwijl hun kinderen het goed zouden kunnen gebruiken, voor pakweg de aankoop van een gezinswoning. De erfenissprong speelt hierop in waardoor mensen de nalatenschap van hun ouders meteen doorschuiven naar hun kinderen. Maar door de pijnlijke fiscale adder gebeurde dit in de praktijk zelden. De fiscale last is deze maand  aangepast en kleinkinderen zullen vanaf nu een correct bedrag betalen op hetgeen dat geërfd wordt waardoor de erfenissprong in de praktijk een stuk interessanter is dan voordien.


  Bron: Vastgoedflitsen  Lees meer

 • De Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt dat de verkooprechten bij verkoop van een onroerend goed, worden vastgesteld op basis van het bedrag van de overeengekomen prijs en de lasten of het bedrag van de overeengekomen tegenprestatie ten laste van de verkrijger. Bij het sluiten van de overeenkomst zullen de verkooprechten onmiddellijk moeten worden voldaan ten laste van de koper.

  Bron: Vastgoedflitsen

  Lees meer

 • Eerst en vooral: Wat is nu een as-builtattest? Met dit attest krijgt de koper de zekerheid dat het gebouw ook werkelijk is gebouwd zoals het oorspronkelijk werd vergund. Het attest kan worden opgemaakt door de architect. Het is niet verplicht, maar is een meerwaarde voor de koper en ook voor de verkoper.

  Bouwovertredingen kunnen geregulariseerd worden, maar erger is het als de overtredingen afgebroken moeten worden. Met een as-builtattest is de koper zeker van zijn stuk.

  Lees meer

 • In Vlaanderen is 74% eigenaar van zijn pand. De anderen huren.

  Volgens vastgoedonderzoeksbureau Stadim zijn er vier factoren die de prijs voor vastgoed in België mee opwaarts bepalen.

  1. Inflatie: Vastgoed heeft reeds bewezen dat het inflatie kan weerstaan, zolang de lonen worden geïndexeerd. Vastgoedbelegeerd willen vaak investeren in iets dat de inflatie volgt of compenseert, zowel op het vlak van huur als verkoopwaarde (indien het om vastgoed gaat).

  2. Koopkracht: Door de toename van tweeverdieners in ons land, is de koopkracht sinds 1983 gestegen met liefst 58% op gezinsniveau.

  3. Intrest: Dankzij de duikvlucht van de hypothecaire intresten, kunnen we tegenwoordig liefst 112% meer lenen dan in de jaren 80. Dat is meer dan het dubbele.

  4. Duurtijd lening: Vroeger bedroegen de termijnen tussen 15 en 20 jaar. Intussen kunnen we lenen tussen de 20 en 25 jaar wat het mogelijk maakt om meer te betalen voor een pand.


  bron: Knack

   

  Lees meer

 • Volgens het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid werden in 2015 ruim 2340 verkavelingsaanvragen goedgekeurd. Dat aantal is gelijklopend met het aantal aanvragen uit 2014. De grootte van de kavels en de huizen wordt wel aanzienlijk kleiner. Een gemiddelde kavel was in de jaren '60 nog 750 vierkante meter groot, terwijl in de jaren '90 de oppervlakte van een kavel gemiddeld 530 vierkante meter bedroeg.

  Ook de grote verkavelingen van vroeger, met soms 20 tot 30 kavels, komen minder voor. De meerderheid van de verkavelingen bevatten op vandaag slechts 1 tot 2 kavels. Ook worden er meer nieuwbouwappartementen gerealiseerd dan nieuwe eengezinswoningen. Daarnaast worden er de laatste jaren ook meer woningen gerenoveerd dan dat er nieuwe woningen gebouwd worden. Ongetwijfeld zit het gunstige btw-regime voor renovaties hier voor iets tussen.


  bron: deredactie.be


  Lees meer


 • In het 1ste trimester van 2017 steeg het aantal vastgoedtransacties met +2,93% in vergelijking met het 4de trimester 2016. Daarmee klokte de Belgische vastgoedindex in het afgelopen trimester af op 128,36 punten, een nieuw record sinds de publicatie van de Notarisbarometer (1ste trimester 2009). Dit resultaat is te danken aan de Vlaamse vastgoedmarkt, waar het aantal transacties steeg met +4,51%. In Brussel en Wallonië was er sprake van een stabilisatie qua activiteit: -0,66% en +0,56%.

   

  De gemiddelde prijs van een woonhuis in ons land daalde het afgelopen trimester met -2,5% en bedroeg 232.184 EUR.
  De gemiddelde prijs van een appartement klokte af op 214.501 EUR. Een daling van -0,12% in vergelijking met het 4de trimester 2016.

  Een bouwgrond kostte het afgelopen trimester gemiddeld 138.471 EUR (daling van -3,04%) en 181,4 EUR/m² (-2,93%).


  bron: notaris.be


  Lees meer

© 2017 ImmoCarine. Alle rechten voorbehouden - Vastgoedmakelaar-bemiddelaar 500748 | BE 0643 424 556 | lid CIB | Als erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de BIV-plichtenleer